Polityka prywatności

Polityka Prywatności i Plików Cookies

I. Wprowadzenie

1. Ochrona prywatności Użytkowników jest dla Drukarni Efekt Piotrowski sp. j. bardzo ważna. Dlatego Drukarnia Efekt Piotrowski sp. j. jako administrator danych dokłada wszelkich starań, by zapewnić bezpieczeństwo danych osobowych Użytkowników.
2. Od 25 maja 2018 roku obowiązują europejskie przepisy o ochronie danych w postaci art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE z 2016 t. seria L nr 119/1, str. 1) (dalej jako „RODO”).
3. Celem niniejszej Polityki Prywatności i Plików Cookies jest poinformowanie Użytkowników o podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Serwisu www.drukarniaefekt.pl (dalej jako „Serwis”), sposobach zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych, o prawach Użytkowników w świetle ww. przepisów, a także o wykorzystaniu plików cookies i innych technologii śledzących w związku z korzystaniem z naszego Serwisu internetowego.
4. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna, której dane dotyczą, korzystająca z Serwisu internetowego www.drukarniaefekt.pl lub usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Serwisu.
5. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez Użytkownika w Serwisie www.drukarniaefekt.pl oraz przetwarzanych w zakresie i celu niezbędnym do świadczenia usług jest Drukarnia Efekt Piotrowski sp. j., z siedzibą w Warszawie 04-937, ul. Podkowy 99c, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000040796, NIP 1130026731, REGON 012113226 (dalej jako „Administrator” lub „Drukarnia”).
6. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można skontaktować się z Administratorem za pomocą:
– poczty elektronicznej: info@drukarniaefekt.pl
– poczty tradycyjnej: ul. Podkowy 99c, 04-937 Warszawa
– telefonu: +48 22 400 00 22.

II. Zgoda Użytkownika

1. Korzystanie z Serwisu www.drukarniaefekt.pl przez Użytkownika oznacza, że Użytkownik akceptuje, że Administrator gromadzi oraz wykorzystuje dane osobowe zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności i Plików Cookies.
2. Dane osobowe Użytkownika Serwisu są przetwarzane przez Administratora w oparciu o jego zgodę, zaś w niektórych przypadkach opisanych w niniejszym dokumencie, w ramach prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
3. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wycofać wyrażoną wcześniej zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

III. Dane osobowe przetwarzane przez Administratora

1. Dane osobowe Administrator pozyskuje od Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, poprzez wypełnienie przez Użytkownika formularza kontaktowego dostępnego w Serwisie i przesłanie za jego pośrednictwem wiadomości do Administratora oraz poprzez korespondencję za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail).
2. Administrator zbiera, przetwarza i przechowuje następujące dane Użytkownika:

1. imię i nazwisko,
2. adres zamieszkania,
3. adres do doręczeń (jeśli jest inny niż adres zamieszkania),
4. nazwę firmy i numer identyfikacji podatkowej (NIP),
5. adres poczty elektronicznej (e-mail),
6. numer telefonu (komórkowy, stacjonarny),
7. inne dobrowolnie przekazane dane osobowe.

3. Podanie powyższych danych ma zawsze charakter dobrowolny, ale ich podanie przez Użytkownika jest niezbędne do wykonania zlecenia lub zawarcia i realizacji umowy z Drukarnią.

IV. Cele przetwarzania danych osobowych

1. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w następujących celach:

1. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – w celu zawarcia i realizacji ewentualnej umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem oraz obsługi Użytkownika jako klienta Administratora,
2. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – w celu wypełnienia prawnego obowiązku związanego z wystawianiem i przechowywaniem dokumentów oraz faktur za świadczone bądź zlecane przez Drukarnię usługi, realizacji przysługujących Użytkownikowi lub Drukarni uprawnień posprzedażowych, w tym także dla obrony przed i w związku z dochodzeniem roszczeń oraz realizowania innych obowiązków prawnych przed urzędami państwa,
3. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w celu wynikającym z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Drukarnię lub stronę trzecią, tj. np. na potrzeby kontaktów z przedstawicielami, pracownikami, współpracownikami podmiotów i instytucji, z którymi Administrator współpracuje,
4. zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – Administrator przetwarza dane podczas korzystania z usługi formularza w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną.

2. Administrator nie przetwarza danych Użytkownika do celów marketingowych.
3. Administrator nie wykorzystuje danych Użytkownika w sposób automatyczny a w szczególności nie korzysta z profilowania.

V. Udostępnianie danych osobowych

1. Dane osobowe Użytkownika mogą być przekazywane następującym kategoriom odbiorców:

1. upoważnionym przez Administratora pracownikom i współpracownikom Drukarni, którzy muszą mieć dostęp do danych w celu wykonania umowy zawartej z Użytkownikiem,
2. podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, tj. usługi księgowe, prawne, audytowe, IT, wsparcia technicznego i jedynie w zakresie niezbędnym dla realizacji usług zleconych przez Administratora,
3. podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności właściwym organom wymiaru sprawiedliwości lub organom ścigania.

2. Nie przekazujemy danych osobowych Użytkowników do państw trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy). Również w przypadku korzystania z rozwiązań takich jak Google Analytics stosujemy rozwiązania, które uniemożliwiają gromadzenie jakichkolwiek danych osobowych i anonimizują wszelkie gromadzone informacje.

VI. Czas przetwarzania danych

1. Administrator przechowuje dane Użytkownika przez okres niezbędny do realizacji umowy oraz przez czas określony w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa i nie dłużej niż jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią, tj. między innymi w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności, w tym w szczególności podatkowo-księgowych lub dla celów sprawozdawczych.
2. W celach, na które Użytkownik, którego dane dotyczą, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, dane te są przechowywane do momentu wycofania zgody.
3. Administrator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych Użytkownika po rozwiązaniu umowy lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują go do retencji danych.

VII. Prawa użytkownika

1. Użytkownikowi na każdym etapie przetwarzania jego danych przysługują następujące prawa:

1. prawo dostępu do danych osobowych oraz otrzymania ich kopii (art. 15 RODO),
2. prawo do sprostowania (poprawiania) danych osobowych (art. 16 RODO),
3. prawo do usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) (art. 17 RODO),
4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO),
5. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
6. prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, fax. 22 531 03 01, mail: kancelaria@uodo.gov.pl

2. Jeżeli Użytkownik, którego dane dotyczą, wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów, to przysługuje mu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.

VIII. Pliki Cookies

1. Administrator informuje, iż podczas korzystania z Serwisu w urządzeniu końcowym Użytkownika zapisywane są krótkie informacje tekstowe zwane „cookies” (tzw. „ciasteczka”). Pliki „cookies” zawierają takie dane informatyczne jak: adres IP dotyczący Użytkownika, nazwa strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym Użytkownika, zapis parametrów i statystyki oraz unikalny numer. Pliki „cookies” są kierowane do serwera Serwisu za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej w urządzeniu końcowym Użytkownika.
2. Informacje zbierane przy pomocy plików „cookies” pozwalają dostosowywać usługi i treści do indywidualnych potrzeb, a także preferencji Użytkowników, jak również służą do opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Użytkowników z Serwisu.
3. Dane gromadzone przy użyciu plików „cookies” są zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz Użytkowników i są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
4. W naszym Serwisie stosujemy:

1. Cookies wewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowwego Użytkownika przes system teleinformatyczny Serwisu,
2. Cookies zewnętrzne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez systemy teleinformatyczne Serwisów zewnętrznych; za bezpieczeństwo plików „cookies” pochodzących z Serwisów zewnętrznych, ich zawartość oraz zgodne z licencją wykorzystanie przez zainstalowane w serwisie skrypty, Administrator nie ponosi odpowiedzialności na tyle na ile pozwala na to prawo; lista partnerów zamieszczona jest w dalszej części Polityki Prywatności,
3. Cookies sesyjne – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez Serwis podczas jednej sesji danego urządzenia; po zakończeniu sesji pliki są usuwane z urządzenia końcowego Użytkownika,
4. Cookies trwałe – pliki zamieszczane i odczytywane z urządzenia końcowego Użytkownika przez Serwis do momentu ich ręcznego usunięcia; pliki nie są usuwane automatycznie po zakończeniu sesji urządzenia, chyba że konfiguracja urządzenia końcowego Użytkownika jest ustawiona na tryb usuwanie plików „cookies” po zakończeniu sesji urządzenia; trwałe „cookies” instalowane są w urządzeniu końcowym Użytkownika wyłącznie za jego zgodą.

5. Podczas pierwszego wejścia na stronę naszego Serwisu internetowego Użytkownik musi wyrazić zgodę na pliki „cookies” lub podjąć inne możliwe działania wskazane w komunikacie, żeby móc dalej korzystać z zawartości Serwisu internetowego. Korzystanie z Serwisu oznacza wyrażenie zgody.  Jeżeli Użytkownik nie chce takiej zgody wyrazić – powinien opuścić Serwis internetowy. Zawsze też może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, wyłączyć lub usunąć pliki „cookies”. 
6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym. Użytkownik przeglądający stronę internetową może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików „cookies”, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki „cookies” do swojego urządzenia. Zmiany ustawień plików „cookies” Użytkownik może dokonać za pomocą ustawień przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Oto jak można zarządzać plikami cookies w przypadku najpopularniejszych przeglądarek internetowych:

 • Mozilla Firefox
 • Opera
 • Google Chrome
 • Internet Explorer
 • Microsoft Edge
 • Safari
 • Android
 • Safari (iOS)
 • Windows Phone

7. Dostęp do plików „cookies” przetwarzanych przez serwer Serwisu posiada wyłącznie Administrator.

IX. Pliki Cookies podmiotów trzecich

1. Administrator Serwisu korzysta z należących do podmiotów trzecich zewnętrznych narzędzi, które wykorzystują pliki „cookies”. W ustawieniach swojej przeglądarki Użytkownik może sam decydować o dozwolonych plikach „cookies”, jakie mogą być używane przez poszczególne witryny internetowe.
2. Lista usług dostarczanych przez podmioty trzecie i zaimplementowanych w Serwisie, mogących umieszczać pliki cookies:
Google Analytics
Narzędzie analityczne dostarczane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.
Działania podejmowane w ramach korzystania z Google Analytics opierają się na prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na tworzeniu i korzystaniu ze statystyk, co następnie umożliwia ulepszanie usług Administratora i optymalizację Serwisu.
W celu korzystania z Google Analytics Administrator Serwisu zaimplementował w kodzie strony specjalny kod śledzący Google Analytics. Kod śledzący wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. Użytkownik w każdej chwili może zablokować kod śledzący Google Analytics, instalując dodatek do przeglądarki udostępniany przez Google: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
Google Analytics w sposób automatyczny gromadzi informacje o korzystaniu przez Użytkownika z naszej strony. Zgromadzone w ten sposób informacje są najczęściej przekazywane do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i tam przechowywane.
Z uwagi na aktywowaną przez Administratora anonimizację adresu IP, adres IP Użytkownika jest skracany przed przekazaniem dalej. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany do serwera Google w Stanach Zjednoczonych i dopiero tam skracany. Zanonimizowany adres IP przekazany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics co do zasady nie jest łączony z innymi danymi Google.
W ramach Google Analytics Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla Administratora charakteru danych osobowych.
Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Analytics dostępne są pod adresem: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

Google AdWords
Program reklamowy obsługiwany przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.  Z pomocą Google Adwords Drukarnia promuje stronę internetową w wynikach wyszukiwania oraz na stronach osób trzecich.
W celu korzystania z Google Ads Administrator zaimplementował w kodzie strony specjalny piksel konwersji Google Ads. Piksel wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Z poziomu strony, z wykorzystaniem mechanizmu służącego do zarządzania plikami cookies, Użytkownik może wyłączyć te pliki cookies.
W ramach Google AdWords Administrator nie gromadzi jakichkolwiek danych, które pozwalałaby na identyfikację Użytkownika. W związku z tym dane gromadzone w ramach Google Analytics nie mają dla Administratora charakteru danych osobowych.
Uzytkownik może zarządzać ustawieniami reklam bezpośrednio po stronie Google: https://adssettings.google.com/.
Szczegóły związane z przetwarzaniem danych w ramach Google Ads dostępne są pod adresem:  https://policies.google.com/privacy.

Wszelkie pozostałe informacje związane z prywatnością i bezpieczeństwem danych gwarantowanych przez Google można znaleźć pod adresem:
https://policies.google.com/technologies/partner-sites

X. Postanowienia końcowe

1. W celu uaktualnienia informacji zawartych w niniejszej Polityce Prywatności oraz jej zgodności z obowiązującymi przepisami prawa Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności, o czym uprzednio poinformuje Użytkowników.
2. Użytkownik czytający lub przeglądający Serwis internetowy www.drukarniaefekt.pl akceptuje zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności stosuje się odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 
Ostatnia aktualizacja niniejszej Polityki Prywatności miała miejsce dnia 2 listopada 2023 roku.

Ulotka w formie gazety
maszyna zbierajaco-szyjaco-tnaca drukarnia offsetowa efekt warszawa
Maszyna zbierająco-szyjąco-tnąca
katalog drukarnia offsetowa efekt warszawa
Ekskluzywny katalog
druk etykiet drukarnia offsetowa efekt warszawa
Etykiety
folder drukarnia offsetowa efekt warszawa
Folder-album
Notes
lakier puchnacy uszlachetnianie drukarnia offsetowa efekt warszawa
Lakier puchnący
czasopismo zeglarstwo drukarnia offsetowa efekt warszawa
Dwumiesięcznik Żeglarstwo
ZOBACZ WSZYSTKO
Zadzwoń do nas